ĐỜI SỐNG XÃ HỘI SỐ

Việc làm bền vững cho người lao động trong bối cảnh Việt Nam ký kết các hiệp định thương mại thế hệ mới ( EVFTA – CPTPP)